Badanie komór laminarnych i wymiana filtrów

Zamówienia na wymianę filtrów HEPA, pomiary czystości komór laminarnych przyjmujemy TYLKO pisemnie (e-mail lub fax). Prosimy o podanie danych kontaktowych i danych potrzebnych do wystawienia FV.

Komory laminarne Farma-Fil zapewniają w przestrzeni roboczej najwyższą klasę czystości powietrza „A” umożliwiającą przygotowywanie preparatów w warunkach aseptycznych. Gwarancją utrzymania właściwej czystości powietrza na przestrzeni czasu jest przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań kontrolnych przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz regularna wymiana zainstalowanych filtrów. Zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-2:2016-03 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane — Część 2: Monitorowanie w celu wykazania spełnienia wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na czystość powietrza w odniesieniu do stężenia cząstek okresowe badania pomieszczeń czystych lub stref czystych takich jak przestrzeń robocza komory laminarnej powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przeglądy, badania kontrolne i wymiana filtrów w określonych odstępach czasu są przedmiotem zainteresowania Inspekcji Farmaceutycznej.

Okresowy przegląd komory laminarnej polega na sprawdzeniu prawidłowości jej działania oraz pomiarze i regulacji prędkości laminarnej przepływu powietrza.

Badanie skuteczności działania filtrów polega na sprawdzeniu szczelności zamocowania i integralności filtra HEPA, pomiarze koncentracji cząstek stałych w przestrzeni roboczej komory.

Badania wykonujemy przy użyciu specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Wszystkie przyrządy pomiarowe poddajemy okresowemu sprawdzeniu oraz wzorcowaniu  lub kalibracji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów.

Niezależnie od przeprowadzonych badań zainstalowane w komorze filtry podlegają wymianie:

– filtr wstępny co 1 rok lub po przepracowaniu 200 godzin

– filtr HEPA co 6 lata lub po przepracowaniu 5000 godzin

w zależności od tego, który ze wskaźników wystąpi wcześniej.

W aptece najczęściej konieczność wymiany filtra wstępnego następuje po upływie 1 roku, a konieczność wymiany filtra  HEPA następuje po upływie 6 lat.

Wymiany filtra wstępnego użytkownik może dokonać samodzielnie, natomiast wymiany filtra HEPA może dokonać jedynie autoryzowany serwis.

Każdy przegląd komory laminarnej, badanie czystości powietrza lub wymiana filtrów potwierdzone są Świadectwem Kwalifikacji wraz z Raportem z kwalifikacji komory laminarnej  lub Orzeczeniem o wyniku badań czystości powietrza w zależności od zakresu wykonanych prac.

Wykonujemy również badania czystości powietrza i wymiany filtrów w stosowanych w aptekach komorach laminarnych innych producentów.

W celu ustalenia terminu przeprowadzania badań lub wymiany filtrów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z działem technicznym naszej Firmy.

Posiadamy sieć autoryzowanych serwisów na terenie kraju.